similia similibus curentur= benzer benzeri ile tedavi edilir (Hahnemann, 1796)

Veteriner Homöopati Derneği

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam12
Toplam Ziyaret30027

Dernek Tüzüğü

Derneğin Adı ve Merkezi :

Veteriner Homöopati Derneği

Madde 1:

Derneğin Adı: Veteriner Homöopati Derneği ’dir. Bilimsel ve sosyal bir dernektir. Derneğin merkezi Ankara’dır. Şubesi yoktur.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2:

Derneğin Amacı : Homöopati, hastanın organizmasına özen gösteren bir tedavi yöntemidir. Organizma üzerinde yoğun bir etki oluşturmadığından hayvan üzerinde de yan etkisi bulunmamaktadır. Homöopati bitkisel tedavi veya doğal bazı maddelerin tedavi amaçlı kullanımı ile karıştırılmamalıdır. Bilimsel, etkili bir tedavi biçimidir. Derneğin amacı, Homöopatik yaklaşım içerisinde, hasta ve sağlıklı hayvanların bakım kalitesini yükseltmek, Homöopati konusu ile ilgili bilimsel ve sosyal gelişmeleri izlemek, Homöopatik tedaviye yönelik çalışma ve araştırmalar yapmak bu alanda eğitilmiş Veteriner Hekimler yetiştirmek ve destekleme yolu ile ülkemizde görülen hayvan hastalıklarının teşhis, tedavi ve profilaksisine yönelik katkılarda bulunmaktır.

A) Hayvanlarda Homöopati alanında çalışmalar yapan veteriner hekimleri, bu konuda araştırma yapan ya da hizmet veren araştırıcılar ile laborantları, teknik ve yönetim elemanları, hasta sahiplerini ve bu konuyla ilgili tüm yardımsever yurttaşları derneğin bünyesinde toplayarak ortak ve eşgüdümlü bir çalışma yapılmasını sağlamak, bu alandaki son gelişmelerin ışığı altında ve genel toplum sağlığının temel kuralları doğrultusunda hayvan hastalıkları ile ilgili sorunları çözmek, koruyucu tedbirleri almak ve bunların ülke düzeyinde yayılmasını sağlamak;

B) Veteriner Homöopati alanındaki her türlü gelişmeye yardımcı olmak;

C) Parasal desteğe gereksinimi olan hasta sahiplerinin olanakları ölçüsünde bakım ve tedavilerini yapmak/yaptırmak, tıbbi ve sosyal yardımlarda bulunmak, diğer hayvan sağlığı ile ilgili yardım kuruluşlarını desteklemek ve onlardan destek almak;

D) Hayvanların hastalıklarının homöopatik tanı , tedavi ve izlenmesi amacı ile çeşitli sağlık üniteleri, araştırma laboratuarları kurmak, bunları işletmek, bu merkezlerin gelişmeleri ışığı altında en üst düzeyde hizmet verebilmeleri için gerekli tıbbi alet, ilaç ve malzemeyi sağlamak, gerektiğinde yurtdışından getirtmek, aynı amaçlar doğrultusunda hizmet vermek için gerekli taşınmaz malları bağış veya satın alma yoluyla sağlamak, yatan hastalara ait gerekli bakım malzemesi, homöopatik ilaç, mama ve aksesuarı bağış veya satın alma yoluyla sağlamak ve gerektiğinde bu malzemeleri kişi ya da kurumlara bağışlamak;

E) Hayvanların Hastalıkları ile ilgili sorunlarının çözümü konusunda her türlü kitle iletişim araçlarından faydalanarak, Homöopatik - koruyucu halk sağlığı ilkeleri çerçevesinde, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yaparak uyarıcı, eğitici ve öğretici çalışma, duyuru ve yayınlar yapmak;

F) Amaç ve hizmet konularının geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi için eğitim, öğretim ve araştırma yayınları yapmak, bu konularla ilgili elemanlarının yurt içi ve yurt dışında üst düzeyde eğitimlerine olanaklar oranında destek sağlamak, burslar vermek ; Homöopati ile ilgili yararlı çalışmaları, esasları önceden saptanmak koşulları ile ödüllendirmek;

G) Homöopati konusunda klinik ve deneysel araştırmalara özendirmek, desteklemek. Hasta sahiplerini, hayvanlarının Homöopatik yöntemle tedavileri konusunda bilgilendirmek ve eğitmek, sürü sağlığı konusunda ökolojik yetiştirme alanında Homöopatik tedavi ile Avrupa Birliği normlarına yaklaşmak;

H) Hasta, hasta sahibi ve tedavi birimleri arasındaki işbirliğini organize etmek , homöopatik bilgi alışverişini geliştirmek, genişletmek, danışma merkezleri ve homöopati konusunda bilgi bankası kurmak;

I) Amaç ve hizmet konularına uygun çalışmalar yapan yurt içi ve yurt dışında ki gerçek, tüzel ve kişilerle geçici veya sürekli işbirliğinde bulunmak , ortak araştırma çalışmalarını organize etmek, eğitim amaçlı eleman değişimi yapmak; Bu amaç doğrultusunda gerek yurt içi gerekse yurt dışında konu ile ilgili dernek ve kuruluşlarla yasalar çerçevesinde ortak ilişkiler kurmak;

J) İlgili Bakanlıklar, üniversiteler ve hayvan sağlığı alanında eğitim yapan diğer kuruluşlar ile işbirliği yaparak, Homöopatik tedaviler ile ilgili araştırmalara katılmak ve desteklemek;

K) Veteriner Homöopati’ye ilgi duyan kişiler için seminer , çalıştay ve kurslar düzenlemek.Bu sayede ülkemizdeki Veteriner Homöopati’nin daha bilimsel ve dünya ölçütlerinde yapılmasını sağlamak.Bu amaç için diğer ülkelerdeki konu ile ilgi dernek ,vakıf vb.kuruluşlarla ilşkiler kurmak ve oralardaki deneyim ve bilgi birikimini ülkemize taşımak;

L) Homöopati konusunun Veteriner Fakültelerinin bir bölümü olması için çalışma ve önerilerde bulunmak;

M) Homöopati amaçları doğrultusunda Dernek adına işyeri açmak ve çalıştırmak.

 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri Üyelik Türü :

Madde 3 :

Üyelik Hakları: Dernek kurma hakkına sahip olan, derneğin amaçları başlığı altında incelenen konular ile ilgilenen tüm kişiler dernek üyeliği için başvurabilirler. Dernek yönetim kurulu başvuruyu inceler ve en geç 30 gün içinde başvurunun kabul veya reddine karar verir. Dernek üyeleri aidatı ödemek zorundadırlar. Üyelikten Çıkma: Her üye aidatlarının tamamını ödemek koşulu ile istifa hakkına sahiptir. Üyelikten çıkarılma: Dernek tüzüğüne ve amaçlarına aykırı davrandığı ya da derneğe zararlı olduğu belgelenenler ile, dernek yasasına aykırı duruma düşmüş kişilerin kaydı genel kurulun onayı ile silinir. Ayrıca herhangi bir üyenin üç yılı aşan bir süre dernek genel kurul toplantılarına katılmaması veya üç yıldan fazla süre ile aidat ödememesi ve dernek yönetim kurulunun yaptığı en az iki uyarıya cevap vermemesi üyenin Yönetim Kurulu kararı ile dernekten kaydının silinme nedenleridir.İlgisizlik nedeniyle üyelikten çıkarılan kişiler, isterlerse üyelik için tekrar yönetim kuruluna başvurabilirler.

Madde 4:

Yıllık üyelik aidatı 30 TL’dir. Üyelik aidatı yetkili kişiye makbuz karşılığı ödenir. Yıllık aidat miktarı gerektiğinde yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun onayıyla arttırılabilir.

Madde 5:

Veteriner Homöopati konularında üstün yararlılığı olan kişilere yönetim kurulu kararıyla onur üyeliği verilebilir.Onur üyelerinin toplantıya katılma yükümlülüğü yoktur. Onur üyelerinde Türk vatandaşı olma koşulu aranmaz. Derneğin Organları:

Madde 6:

Derneğin organları şunlardır:

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Denetleme Kurulu, Gerekli görüldüğünde başka organlar da kurulabilir.Ancak bu organlara genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kurulunun yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Madde 7:

Genel Kurul kuruluş şekli: Genel Kurul, fahri üyeler dışında kalan asli üyelerden oluşur.

Madde 8:

Genel Kurulun toplanma zamanı: a) Olağan Genel Kurul Toplantısı: Ekim ayı içinde 3 yılda bir defa yapılır. b) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı: Dernek yönetim veya denetleme kurulları gerekli gördükleri durumlarda, yahut dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine, olağanüstü genel kurul toplantısı yapılır. Genel Kurul Toplantısı için Çağırma Usulü:

Madde 9:

Genel Kurul, toplantıya yönetim kurulunca çağırılır. Denetleme kurulunun isteği veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine, yönetim kurulu bir ay içinde genel kurulu toplantıya çağırır, aksi halde denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine yerel sulh hukuk mahkemesi dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Çağrı usulü: Yönetim kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının yeri, günü, ve saati çağrıda belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle ertelenirse, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak duyurulur. İkinci toplantının erteleme tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıda, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 10:

Toplantı Yeri: Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu il sınırları dışında başka bir yerde yapılamaz.

Genel Kurul Toplantısı için Yeter Üye Sayısı:

Madde 11:

Genel kurul, oy hakkına sahip bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda yarıdan bir fazla çoğunluk aranmaz, o andaki katılan üye topluluğu ile yapılır. Ancak bu topluluk hiçbir zaman, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurul Toplantısının Yapılış Usulü:

Madde 12:

Genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasına imza atarak toplantı salonuna girerler. Onbirinci maddede belirtilen yeter sayı sağlanmış ise, durum bir tutanak ile saptanır ve bundan sonra toplantı yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulunun görevlendireceği bir kimse tarafından açılır. Açılışın ardından, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve yeteri kadar yazman seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Sekreterler toplantı tutanağını düzenler ve başkan ve başkan yardımcısı ile birlikte imza ederler. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

Genel Kurul Toplantısında Görüşülecek Hususlar:

Madde 13:

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

Madde 14:

 Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır. 1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi ( 2/3 oranında oy çokluğu ile),

3-Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi,yönetim kurulunun ve denetleme kurulunun aklanması,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya var olan taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Derneğin bir federasyona katılması veya ayrılması,

7-Derneğin benzeri amaçlarla çalışan vakıflarla işbirliği yapması,yardımda bulunması veya birleşmesi,

8-Derneğin uluslar arası etkinliklerde bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

9-Derneğin feshedilmesi (2/3 çoğunlukla),

10-Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Yönetim Kurulunun Teşkili ve Görevleri:

Madde 15: yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üyeden kurulur. Genel kurulca yönetim kururluna seçilen üyeler, en geç beş gün içinde toplanarak aralarında görev dağılımı yaparlar ve kendi aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir sayman ve bir üyeyi seçerler. Asıl ve yedek üyelerden en az üçü veteriner hekimlerden seçilir. Yönetim kurulu ayda en az bir toplantı yaparak gündemdeki konuları karara bağlar.

Madde 16:

Yönetim Kurulunun başlıca görevleri şunlardır:

a) Genel kurul kararlarını uygulamak,

b) Derneği temsil etmek veya derneği temsil edecek kişi veya kişileri saptamak, gerekli yetkileri vermek, imza sirkülerini hazırlamak,

c) Derneğin gelir-gider hesaplarına ait işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

d) Derneğin çeşitli alanlarda çalışmalarını düzenlemek, gerekli önlemleri almak, düzenlemeleri yapmak, her dönem için bilimsel danışma kurulu seçmek, geçici ve sürekli komiteler kurmak,

e) Genel kuruldan alacağı yetkiye dayanarak genel usullere göre harcama yapmak, alım, satım, kira, akit, istikraz, bağış, kurs, burs, yolluk, kamp, sergi, kermes, balo, çay, pul, mecmua, broşür, kongre, seminer, konferans, hastane, etüd, araştırma, laboratuar, kütüphane, tayin, terfi, taltif, tecziye ve buna benzer tüm dernek işlerini yapmak veya yaptırmak, derneğin yönetimi ve temsili hususunda gereken işleri yapmak,dernek adına bankaya hesap açmak,yapılan işin lüzumuna göre muhasebe veya yönetim kurulu üyelerinden herhangi birine avans vermek,

f) Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları 10 gün içinde yörenin en büyük mülki amirliğine bildirmek,

g) Derneğin yasal olarak tutmaya zorunlu olduğu defterleri düzenlemek ve muhafaza etmek veya ettirmek,

h) Genel kurul toplantı gündemini hazırlamak ve genel kurulu toplantıya çağırmak,

ı) Yıllık çalışma raporunu hazırlamak.

Yönetim Kurulunda Oluşacak Boşalmalar:

Madde 17:

Yönetim Kurulu asıl üyeliklerinde bir boşalma olursa, yedeklerden veteriner hekim olan veya olmayan gruptan en fazla oy alan üye, boşalan üyenin özelliğine göre sıra ile doldurulur. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üç kişiden aşağıya düşerse genel kurul, var olan yönetim kurulu üyeleri ve denetleme kurulu üyeleri tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Bu çağrının yapılmaması durumunda dernek denetleme kurulunun veya üyelerden birisinin başvurması üzerine, yerel sulh hakimi dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Denetleme Kurulu Oluşumu ve Görevleri:

Madde 18:

Denetleme Kururlu üç asıl ve üç yedek olmak üzere genel kurul tarafından seçilir.

Madde 19:

Denetleme kurulunun başlıca görevleri şunlardır: bu kurul, denetleme görevini dernek tüzüğünde saptanan esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığı genel kurula sunar.

Derneğin Gelir Kaynakları:

Madde 20:

Derneğin başlıca gelir kaynakları şunlardır:

a) Üye aidatı,

b) Her türlü bağış ve yardımlar,

c) Her türlü yayın ve ihale gelirleri,

d) Dernekçe düzenlenen balo, eğlence, piyes, konser, spor, çay, yemek, kermes, sergi, konferans, kurs, kongre, pul, tebrik kartı, araştırma gelirleri gibi bilcümle gelirler,

e) Dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden yahut diğer kuruluşlardan edinilen yardımlar.

 

Defter ve Kayıtlar:

Madde 21:

Dernekte aşağıda yazılı defter ve kayıtlar tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri:

a)Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki:

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi:

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Alındı Belgeleri:

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi:

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi:

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Genel Kurul Sonuç Bildirimi:

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi:

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi:

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar. Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim:

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi:

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Bilimsel Araştırma Grupları:

,Madde 22:

Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için yönetim kuruluna yardımcı olacak araştırma grupları, yönetim kurulunca oluşturulabilir. Komisyon şeklinde çalışan bu gruplar bir yıl için seçilir. Yönetim kuruluna bir yıl sonunda rapor verirler. Yönetim kurulunu aşan yetkileri yoktur. Araştırma konularını ve sonuçlarını yönetim kurulunun onayı olmadıkça, derneğin adı altında yayınlayamazlar.

Organlara Seçilenlerin Yönetime Bildirilmesi:

Madde 23:

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından; yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Derneğin iç Yönetim Şekli:

Madde 24:

 Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri :

Madde 25:

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Değiştirilmesi:

Madde 26:

Dernek tüzüğü yönetim kurulunun önerisi ile olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında genel kurul kararı ile değiştirilebilir. Ancak bu kararın toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınması zorunludur.

Dernek Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi:

Madde 27:

Dernek tüzel kişiliği, son verilme veya etkinlikten alıkonulma kararları ile sona erer.

Madde 28:

 Dernek, genel kurul kararı ile veya mahkeme kararı ile feshedilebilir. Genel kurul kararı ile fesih: Dernek Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için tüzüğe göre genel kurula katılım hakkı olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması gereklidir. Ancak bu çoğunluk elde edilemezse, genel kurul, ikinci defa toplantıya dokuzuncu madde gereği çağrılır.İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Ancak fesih hakkındaki karar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Derneğin feshi, yönetim kurulu tarafından beş gün içinde yörenin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.

Madde 29:

Derneğin feshi durumunda nakit ve taşınmaz malları ,genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiye İşlemleri:

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Veteriner Homöopati Derneği” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği:

Madde 30:

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir. Bu tüzük 30 (otuz) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.

Takvim
Saat
Hava Durumu